Eltek Valere

THEIA 13000TL String 12,9 kW
THEIA 16000TL String 15 kW
THEIA 2.0HE-t 2,6 kW
THEIA 2.9HE-t 3,7 kW
THEIA 2100S String 2,3 kW
THEIA 2800S String 3,2 kW
THEIA 3.4HE-t 3,4 kW
THEIA 3.8HE-t 4 kW
THEIA 3100S String 3,45 kW
THEIA 3800S String 4,2 kW
THEIA 3800TL String 4,3 kW
THEIA 3801TL String 4 kW
THEIA 4,6HE-t 4,6 kW
THEIA 4.4HE-t 5,7 kW
THEIA 4.6HE-t 6 kW
THEIA 4300S String 4,8 kW
THEIA 4300TL String 4,9 kW
THEIA 4301S String 4,8 kW
THEIA 4600S String 5,1 kW
THEIA 4601S String 5,1 kW
THEIA 4800TL String 4,8 kW
THEIA 5300TL String 5,2 kW
THEIA 6300TL String 7,1 KW
THEIA 7200TL String 8 kW
THEIA PLATINUM 2100S 2,3 kW
THEIA PLATINUM 2800S 3,2 kW
THEIA PLATINUM 3100S 3,45 kW
THEIA PLATINUM 3800S 4,2 kW
THEIA PLATINUM 4300S 4,8 kW
THEIA PLATINUM 4300TL 4,8 kW
THEIA PLATINUM 4301S 4,8 kW
THEIA PLATINUM 4600S 5,1 kW
THEIA PLATINUM 4601S 4,6 kW
THEIA PLATINUM 4800TL 5,4 kW
THEIA PLATINUM 5300TL 5,3 kW
THEIA PLATINUM 6300TL 6,3 kW
THEIA PLATINUM 7200TL 7,2 kW